کتاب هارمونیک تریدینگ پیشرفته به همراه آنالیزهای زمانی

۱۹۶۰۰۰ تومان

نویسنده: معین مهاجری فرد

تعداد صفحات: 163صفحه

کتاب الکترونیکی همیشه همراه شما 

 

کتاب هارمونیک تریدینگ پیشرفته به همراه آنالیزهای زمانی
کتاب هارمونیک تریدینگ پیشرفته به همراه آنالیزهای زمانی

۱۹۶۰۰۰ تومان