پیشنهاد ها و انتقاد ها

لطفا درصورت داشتن هرگونه پیشنهاد وانتقاد ازسایت آکادمی تحلیل موضوع مورد نظر رابا ما درمیان بگذارید.مادرجهت پیشرفت سایت نیاز به کمک شماعزیزان داریم وهیچگاه تمام ایده های خوب به ذهن ما نمی رسد.

    مدیر و مالک سایت آکادمی تحلیل : معین مهاجری فرد